Lasteaed

Üldinfo


Dokumendid

Kodukord

Päevakava

Arenguvestluste läbiviimise kord

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Söögimenüü

Lasteaiast

Lasteaiale "Kirsiaed" andis nime kena asukoht - vana puuviljaaed.  "Kirsiaias" mängivad ja õpivad lapsed Mesimummide, Lehekeste, Õiekeste ja Kirsikeste rühmas. Valmis kirsikesed peaksid olema kooliküpsed esimeseks klassiks.

Ühendasutuse eeliseks ongi lasteaia ja kooli vaheline tihe side ning kontseptsiooni välja töötades tekkis erilaadne võimalus anda sellesse kooliõpetajate sisend, millele õpetajate arvates peaks lasteaias lastega tegelemisel rõhku panema.

Kui tihti mõeldakse koolivalmiduse all lugemis- ja arvutamisoskust, siis hoopis olulisemad on lapse psüühiliste protsesside, tähelepanu, taju, mälu ja kõne eakohane areng. Õppimise eelduseks on oskus märgata, vastu võtta teavet, võrdlemine, uute teadmiste kasutamine praktikas. Tegutsemine, uurimine ja avastamine läbi mängu arendavad loova ja uudishimuliku lapse, kellel on positiivne õpi- ja tunnetushuvi. Siit ka lasteaia suund, mis seab eesmärgiks loovuse arengu läbi käeliste tegevuste.

Lasteaed lähtub õppeprogrammi ülesehitusel Ruila Põhikooli kui ühendorganisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest. Meie visiooniks on olla üheks haridus- ja kultuurikeskuseks Saue valla Ruila-Laitse piirkonnas. Arendustöö käigus täpsustasime ka kooli missiooni, milleks on leida üles iga lapse tugevused, nõrkused ja anded, suunates teda tegelema just nende valdkondadega, mis tal hästi välja tulevad ja huvi pakuvad ning aidates üle saada nõrkustest. Jagame õpetamisel seisukohta, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega. Õpetaja vastutus laieneb isiksuse kasvatamisele, mis toetub ühistele kokkulepitud väärtustele.

Lisaks tavapärasele lasteaiale, lähtudes kunsti- ja käsitöösuunast, on meie majas loovustuba, mida juhendab lasteaia õppealajuhataja - loovusõpetaja Rita Pukk. Lasteaed töötab kolme õpetaja mudeli baasil, kus kattuva tööajaga töötab rühmas kolm pedagoogilise ettevalmistusega õpetajat ning õpetaja abi, sest üheks oluliseks kvaliteedi näitajaks on täiskasvanute ja laste suhtarv rühmas, et tagada kvaliteetne õppe- kasvatustöö rühmas. Aktiivse tegevuse ajal on rühmas tööl korraga kolm inimest. Pakume õpetaja abidele pedagoogilist tuge, et nad oleksid valmis osalema töös lastega.

Lasteaia õuealal on loodusõppe- ja seiklusrada, õuesõppemaja, liumäed, ronilad ja palju erinevaid mänguatraktsioone, mis annavad põhjust mängu- ja liikumislustiks ning valmistavad lapsi ette läbi seiklusvõistluse õppimiseks koolis. Arengukava koostades võtsime tegevuste planeerimisel aluseks teisigi traditsioone, millest ühiselt lähtuma hakata - tarkusepäev, lauluvõistlus, kontserdid, kogukondlikud üritused.

Usun, et saime Laitsesse huvitava ja armsa maja, millele koos hing sisse puhuda.

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor

Lasteaiale "Kirsiaed" andis nime kena asukoht - vana puuviljaaed.  "Kirsiaias" mängivad ja õpivad lapsed Mesimummide, Lehekeste, Õiekeste ja Kirsikeste rühmas. Valmis kirsikesed peaksid olema kooliküpsed esimeseks klassiks.

Ühendasutuse eeliseks ongi lasteaia ja kooli vaheline tihe side ning kontseptsiooni välja töötades tekkis erilaadne võimalus anda sellesse kooliõpetajate sisend, millele õpetajate arvates peaks lasteaias lastega tegelemisel rõhku panema.

Kui tihti mõeldakse koolivalmiduse all lugemis- ja arvutamisoskust, siis hoopis olulisemad on lapse psüühiliste protsesside, tähelepanu, taju, mälu ja kõne eakohane areng. Õppimise eelduseks on oskus märgata, vastu võtta teavet, võrdlemine, uute teadmiste kasutamine praktikas. Tegutsemine, uurimine ja avastamine läbi mängu arendavad loova ja uudishimuliku lapse, kellel on positiivne õpi- ja tunnetushuvi. Siit ka lasteaia suund, mis seab eesmärgiks loovuse arengu läbi käeliste tegevuste.

Lasteaed lähtub õppeprogrammi ülesehitusel Ruila Põhikooli kui ühendorganisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest. Meie visiooniks on olla üheks haridus- ja kultuurikeskuseks Saue valla Ruila-Laitse piirkonnas. Arendustöö käigus täpsustasime ka kooli missiooni, milleks on leida üles iga lapse tugevused, nõrkused ja anded, suunates teda tegelema just nende valdkondadega, mis tal hästi välja tulevad ja huvi pakuvad ning aidates üle saada nõrkustest. Jagame õpetamisel seisukohta, kus arvestatakse iga lapse individuaalsusega. Õpetaja vastutus laieneb isiksuse kasvatamisele, mis toetub ühistele kokkulepitud väärtustele.

Lisaks tavapärasele lasteaiale, lähtudes kunsti- ja käsitöösuunast, on meie majas loovustuba, mida juhendab lasteaia õppealajuhataja - loovusõpetaja Rita Pukk. Lasteaed töötab kolme õpetaja mudeli baasil, kus kattuva tööajaga töötab rühmas kolm pedagoogilise ettevalmistusega õpetajat ning õpetaja abi, sest üheks oluliseks kvaliteedi näitajaks on täiskasvanute ja laste suhtarv rühmas, et tagada kvaliteetne õppe- kasvatustöö rühmas. Aktiivse tegevuse ajal on rühmas tööl korraga kolm inimest. Pakume õpetaja abidele pedagoogilist tuge, et nad oleksid valmis osalema töös lastega.

Lasteaia õuealal on loodusõppe- ja seiklusrada, õuesõppemaja, liumäed, ronilad ja palju erinevaid mänguatraktsioone, mis annavad põhjust mängu- ja liikumislustiks ning valmistavad lapsi ette läbi seiklusvõistluse õppimiseks koolis. Arengukava koostades võtsime tegevuste planeerimisel aluseks teisigi traditsioone, millest ühiselt lähtuma hakata - tarkusepäev, lauluvõistlus, kontserdid, kogukondlikud üritused.

Usun, et saime Laitsesse huvitava ja armsa maja, millele koos hing sisse puhuda.

Tiia Rosenberg

Ruila Põhikooli direktor