Arenguvestluse läbiviimise kord Kirsiaia lasteaias

Avaldatud: Teisipäev, 09 Veebruar 2016

Arenguvestluse eesmärkideks on

 • välja selgitada lapse tase ja see kuhu õpilane tahab jõuda vastavalt oma võimetele;
 • parem koostöö kodu ja kooli vahel;
 • saada tagasisidet, anda tagasisidet
 • soov näha kuidas vanem ja kool saavad last toetada;
 • selgitada välja ebakõlad kooli ja kodu vahel;
 • selgitada kooli taotlusi, nõudmisi ja võimalusi;
 • kuulata vanemate parendusettepanekuid kooli töö parendamiseks;
 • välja selgitada kodupoolseid võimalusi lapse arendamisel;
 • anda infot õpilase kohta: kuidas ta käitub, suhtleb kaasõpilaste ja õpetajatega, kuidas õpib.

Arenguvestluse organiseerimine kord.

 1. Klassijuhataja viib kord õppeaasta jooksul läbi arenguvestluse õpilase ja lapsevanemaga. Kui õpilane saabub teisest koolist, siis veerandi jooksul viiakse õpilase ja lapsevanemaga läbi mittekorraline vestlus. Arenguvestlus toimub reeglina koolimajas.
 2. Arenguvestluse aluseks on õpetajate poolt antud hinnangud õpilase sotsiaalsetele oskustele ja õpioskustele, analüüsitakse aineõppe vastavust võimetele. Ankeedid täidetakse kohapeal.
 3. Õpetaja registreerib arenguvestlusest osavõtjad, kuupäeva, toimumise koha ja võtab allkirjad.
 4. Arenguvestluse ankeedid on konfidentsiaalsed ega kuulu edasiandmisele ja avaldamisele kolmandatele isikutele.
 5. Õpetaja esitab lapsevanematele kutse arenguvestlusele.
 6. Lapsevanem võtab õpetajaga ühendust ja lepitakse kokku arenguvestluse toimumise aeg.

Mida peaksid osapooled silmas pidama. 

 • privaatsuse tagamine, et vestluse ajal ei segataks vahele, ei kuulataks pealt;
 • õpetaja ülesanne on luua positiivne õhkkond, mis tagaks hea teineteisemõistmise;
 • õpetajal peab olema vestlus korralikult ette valmistatud;
 • vestlus võiks koosneda kahest osast: kolmepoolne vestlus ja õpetaja-lapsevanema vestlus;
 • fikseeritakse arenguvestluse toimumise aeg, koht ja osavõtjad;
 • kui vanem kokkulepitud ajal kohale ei ilmu, võtab õpetaja ühendust;
 • seadus kohustab vanemat vestlusest osa võtma;
 • arenguvestlusele mitteilmunud vanematest teavitatakse;
 • vallavalitsust (klassijuhataja esildise põhjal, kui vanemaga ei saa ühendust ja lapsega on koolis probleemid).